sk

Oznámenie výrobcu o ZP

Oznámenie výrobcov o zdravotníckych pomôckach

ŠÚKL v procese oznámenia výrobcu o ZP vykoná trhový dohľad a skontroluje úplnosť sprievodnej dokumentácie a zhodu ZP, IVD ZP a AIZP.

Oznámenie výrobcu so sídlom mimo územia SR (§ 110 ods.4 zákona č.362/2011 Z.z.) sa týka výrobcov zdravotníckych pomôcok (ZP) so sídlom v inom štáte EÚ, splnomocnencov so sídlom v inom štáte EÚ a ZP triedy IIa, IIb a III. Ak oznámenie nevykonáva priamo výrobca / splnomocnenec, ale iný subjekt (napr. slovenský distribútor), musí mať od výrobcu na tento úkon originál splnomocnenia.

Všetky ZP musia byť v zhode so všetkými aplikovateľnými základnými požiadavkami, bezpečné a účinné na úrovni, akú im stanovil výrobca, správne označené v slovenskom jazyku alebo použitím symbolov uvedených v normách EN ISO 15223-1 alebo EN 980. V prípade, ak výrobca prikladá k ZP návod na použitie, musí byť tiež v slovenskom jazyku.

Pred prvým podaním oznámenia o ZP ŠÚKL odporúča v externej databáze ZP na internetovej stránke ŠÚKL overiť, či už má dotknutá ZP od konkrétneho výrobcu pridelený kód. V prípade, ak je kód už pridelený a ZP má platné všetky dokumenty (napr. certifikáty), nie je potrebné ZP opakovane oznamovať.  ŠÚKL prideľuje kód zdravotníckej pomôcke od konkrétneho výrobcu, nie oznamovateľovi. Vlastníkom údajov v databáze ŠÚKL vrátane kódu je ŠÚKL.

Dobrovoľné oznámenie výrobcu o ZP triedy I, AIZP a IVD ZP podľa § 110 ods.4 zákona č.362/2011 Z.z. môže výrobca podať v ŠÚKL od 1.1.2017.

Ak dokumentácia nevyhovuje po kvantitatívnej a kvalitatívnej stránke, ŠÚKL zašle oznamovateľovi výzvu na odstránenie nedostatkov, doplnenie dokumentov, stanoví lehotu a oznamovateľa poučí, že v prípade nedodržania lehoty alebo neodstránenia všetkých nedostatkov ŠÚKL konanie rozhodnutím zastaví podľa § 30 ods.1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

ŠÚKL výzvy zasiela doporučene s doručenkou na adresu sídla oznamovateľa. V prípade používania korešpondencčnej adresy, oznámte ŠÚKL v sprievodnom liste v na to určenom riadku inú adresu, na ktorej bude zásielka prevzatá. Pri zasielaní dokumentov na základe výzvy v sprievodnom liste v správe pre adresáta uveďte meno pracovníka ŠÚKL, ktorý výzvu vypracoval a zároveň číslo spisu.


Pre úspešný a rýchly priebeh spracovania oznámenia o ZP je potrebné štátnemu ústavu predložiť tieto dokumenty:

1. Sprievodný list

K dokumentácii posielanej poštou alebo podávanej do podateľne ŠÚKL sa pripája 1 vyhotovenie sprievodného listu.

Sprievodný list sa vypĺňa podľa pokynov na vyplnenie, ktoré sa zobrazujú v komentároch jednotlivých buniek.

Poznámka: Sprievodný list je nevyhnutné priložiť pri každej písomnej komunikácii so ŠÚKL.

V prípade zasielania dodatočne vyžiadaných dokumentov k už podanému oznámeniu je potrebné v Sprievodnom liste v riadku 'Správa pre adresáta' vyznačiť meno pracovníka ŠÚKL, ktorý oznámenie vybavuje a vyzval žiadateľa na nápravu.

2. Splnomocnenie od výrobcu

Zákon ukladá povinnosť / umožňuje výrobcovi ZP oznámiť údaje o výrobcovi a o ZP. Výrobca môže poveriť vykonaním tohto úkonu akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu – oznamovateľa. K oznámeniu je v tomto prípade potrebné priložiť originál splnomocnenia od výrobcu pre oznamovateľa na vykonanie tohto úkonu v ŠÚKL.

Výrobca má možnosť splnomocniť oznamovateľa nielen na úkony oznámenia výrobcu o ZP, ale aj na všetky následné kroky, súvisiace s podaným oznámením, zabezpečujúce aktualizáciu údajov na stránke ŠÚKL.

Na úkony, ktoré má v úmysle vykonať v ŠÚKL osoba za výrobcu ZP, musí táto osoba predložiť jednu z týchto 3 možností splnomocnenia:

- plnú moc v slovenčine,

- plnú moc v cudzom jazyku úradne preloženú do slovenčiny,

- viacjazyčnú verziu plnej moci (ŠÚKL považuje za právne záväznú tú časť splnomocnenia, ktorá je v slovenskom jazyku)


Splnomocnenie by malo obsahovať najmä:

- uvedenie základných údajov o splnomocniteľovi a splnomocnencovi - meno a priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, prípadne číslo OP, ak ide o FO, alebo názov, sídlo/ miesto podnikania, IČO, ak ide o zahraničné právnické osoby je vhodné uviesť číslo VAT (IČ DPH), prípadne číslo, pod ktorým sú tieto osoby vedené v zahraničných obchodných registroch,

- rozsah úkonov, na ktorých vykonanie výrobca splnomocnenú osobu poveruje, napríklad oznámenie výrobcu podľa § 110 ods.4 zákona č.362/2011 Z.z. o ZP triedy IIa, IIb a III, dobrovoľné oznámenie výrobcu podľa § 110 ods.4 zákona č.362/2011 Z.z. o ZP triedy I, AIZP a IVD ZP, vykonanie zmien v oznámení výrobcu, späť vzatie oznámenia, rušenie kódov, rušenie oznámenia a pod.,

- vymedzenie, akých ZP sa splnomocnenie týka (napríklad všetkých vyrábaných ZP, alebo ktorých segmentov ZP sa splnomocnenie týka, alebo ktorých konkrétnych ZP sa splnomocnenie týka).

Ak uvedené absentuje, ŠÚKL má za to, že sa splnomocnenie týka všetkých ZP.

- dátum podpisu splnomocnenia

- časové obmedzenie splnomocnenia (ak sa uplatňuje)

- prípadne či možno primárne splnomocnenie substituovať aj na ďalšiu osobu (ak sa uplatňuje)

V prípade správneho konania je potrebné predložiť splnomocnenie na zastupovanie v správnom konaní.

3. Formulár na registráciu /oznámenie výrobcu o ZP

Formulár musí byť správne vyplnený v slovenskom jazyku, podpísaný oznamovateľom. Predkladá sa v 2 vyhotoveniach (odporúčame vyplniť v PC podľa pokynov na vyplnenie v komentároch jednotlivých buniek). Ak sa podávaná dokumentácia týka viacerých ZP vyrábaných tým istým výrobcom a na ZP sa vzťahuje rovnaký certifikát, všetky ZP sa môžu podať v jednom formulári spolu s prílohou k formuláru.

4. Príloha k formuláru

Príloha sa predkladá vtedy, ak sa:

oznámenie týka viac ako jednej ZP,

oznámenie týka 1 ZP, ktorá má viac modelov,

oznámenie týka 1 ZP, ktorá je predmetom registrácie/ oznámenia spolu s príslušenstvom, ktoré je potrebné do tejto prílohy uviesť.

Predkladá sa:

Príloha k formuláru – ak majú všetky ZP rovnaký opis a rovnaký účel určenia, alebo

Príloha k formuláru pre ZP s rôznym účelom určenia – ak majú ZP rozdielny opis a rozdielny účel určenia.

Vhodne zvolenú prílohu je potrebné predložiť v 2 vyhotoveniach. Pri ich vypĺňaní sa oznamovateľ riadi pokynmi na vypĺňanie, ktoré sa zobrazujú v hlavičke stĺpcov v komentároch jednotlivých buniek.

5. ES / EÚ vyhlásenie o zhode

Predkladá sa kópia dokumentu v 1 vyhotovení, v prípade zahraničného výrobcu buď v anglickom jazyku alebo vo viacjazyčnej mutácii aj s anglickým jazykom alebo ak je v inom ako anglickom jazyku s prekladom do slovenčiny.

6. ES certifikáty / EÚ certifikáty

Predkladá sa kópia príslušného certifikátu v 1 vyhotovení. Certifikáty musia byť vydané notifikovanou osobou (skúšobňou) so sídlom v EÚ. Zoznam notifikovaných osôb nájdete tu.

7. Návod na použitie ZP v slovenskom jazyku

Návod na použitie v slovenskom jazyku musí obsahovať podľa potreby údaje v súlade s prílohou č.1 bodom 13.6 NV č. 166/2020 Z.z., s prílohou č.1 bodom 2.8.8 NV č.569/2001, s prílohou č. 1 bodom 2.10 a bodom 2.11 NV č. 167/2020. Pre potreby ŠÚKL sa predkladá návod v tlačenej podobe. Odporúčame ho vytlačiť obojstranne. Ak je príliš rozsiahly, je možné ho poskytnúť na elektronickom nosiči.

8. Označenie zdravotníckej pomôcky (vonkajší obal ZP)

Označenie ZP je potrebné predkladať vo forme buď schváleného grafického návrhu originálneho obalu/štítku (v prípade prístroja) od výrobcu v slovenskom jazyku, alebo formou fotografie originálneho vonkajšieho obalu ZP. Je možné predložiť samotný obal. V prípade, ak súčasťou originálneho označenia ZP nie sú údaje v slovenskom jazyku, je možné predložiť označenie ZP v slovenskom jazyku a na ZP doplniť formou samolepiaceho štítku, s písomným súhlasom výrobcu.

Označenie zdravotníckej pomôcky musí obsahovať údaje v slovenskom jazyku v súlade s § 3 ods.2 a bod 13.3 prílohy č. 1 NV č. 166/2020 Z.z., § 3 ods. 2 a bod 2.8 a 2.9 prílohy č. 1 NV č. 167/2020 Z.z., § 2 ods. 2 a bod 2.8 prílohy č. 1 NV č.569/2001 Z.z.

Povinnosťou výrobcu alebo splnomocnenca / splnomocneného zástupcu je umiestniť na vonkajší obal ZP označenie CE s minimálnym vertikálnym rozmerom 5 mm so správnymi proporciami. Správne označenie CE na stiahnutie.

9. Proces platby za kódy a podanie žiadosti = oznámenia

Na základe Sadzobníka výkonov a služieb platného od 1.1.2020 je spoplatnené nielen vytvorenie a aktualizácia kódov, ale aj podanie každej jednotlivej. Z tohto dôvodu je potrebné ku každej podanej žiadosti = oznámeniu predložiť vyplnené tlačivo Návrh na vyúčtovanie. Podáva sa v dvoch podpísaných exemplároch, pričom platiteľ vypĺňa len hornú polovicu prvej strany dokumentu, spodnú časť prvej strany a druhú stranu vypĺňa ŠÚKL. Platby za všetky realizované výkony konkrétnej žiadosti = oznámenia sa uskutočňujú až po jeho vybavení, kedy sekcia ZP postúpi vyplnený Návrh do učtárne, ktorá vystaví faktúru podľa údajov uvedených v ňom. Z tohto dôvodu je potrebné uvádzať v Návrhu korektné údaje.


ŠÚKL nevydáva výstup z databázy registrovaných / oznámených ZP. Stav vybavenia oznámenia (či sú už kódy pridelené) je možné overiť vždy v pondelok vo vyhľadávacej databáze na hlavnej stránke, nakoľko aktualizácia údajov v nej prebieha 1x týždenne v nedeľu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png