sk

Registrácia výrobcu a ZP

Registrácia výrobcov, splnomocnencov a zdravotníckych pomôcok

Registrácia výrobcu (§ 143m zákona č.362/2011 Z.z.) sa týka výrobcov so sídlom v SR a registrácia splnomocnenca (§ 143m zákona č.362/2011 Z.z.) sa týka splnomocnencov (EC REP) so sídlom v SR, zdravotníckych pomôcok (ZP), diagnostických ZP in vitro (IVD ZP) a aktívnych implantovateľných ZP (AIZP).

ŠÚKL v procese registrácie výrobcu vykoná trhový dohľad a skontroluje úplnosť technickej dokumentácie a sprievodnej dokumentácie a zhodu ZP, IVD ZP a AIZP.

Výrobca/oznamovateľ podá v ŠÚKL dokumentáciu na registráciu SK výrobcu/splnomocnenca a ZP v podateľni alebo ju pošle poštou.

Ak dokumentácia nevyhovuje po kvantitatívnej a kvalitatívnej stránke, ŠÚKL zašle oznamovateľovi výzvu na odstránenie nedostatkov, doplnenie dokumentov, stanoví lehotu a oznamovateľa poučí, že v prípade nedodržania lehoty alebo neodstránenia všetkých nedostatkov ŠÚKL konanie rozhodnutím zastaví podľa § 30 ods.1 písm.d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

ŠÚKL výzvy zasiela doporučene s doručenkou na adresu sídla oznamovateľa. V prípade používania korešpondencčnej adresy, oznámte ŠÚKL v sprievodnom liste v na to určenom riadku inú adresu, na ktorej bude zásielka prevzatá. Pri zasielaní dokumentov na základe výzvy v sprievodnom liste v správe pre adresáta uveďte meno pracovníka ŠÚKL, ktorý výzvu vypracoval a zároveň číslo spisu.

Pre úspešný a rýchly priebeh registrácie je potrebné štátnemu ústavu predložiť tieto dokumenty:

1. Sprievodný list

K dokumentácii posielanej poštou alebo podávanej do podateľne ŠÚKL sa pripája 1 vyhotovenie sprievodného listu.

Sprievodný list sa vypĺňa podľa pokynov na vyplnenie, ktoré sa zobrazujú v komentároch jednotlivých buniek.

Poznámka: Sprievodný list je nevyhnutné priložiť pri každej písomnej komunikácii so ŠÚKL.

V prípade zasielania dodatočne vyžiadaných dokumentov k už podanému oznámeniu je potrebné v Sprievodnom liste v riadku 'Správa pre adresáta' vyznačiť meno pracovníka ŠÚKL, ktorý žiadosť vybavuje a vyzval žiadateľa na nápravu.

2. Splnomocnenie od výrobcu

Zákon ukladá výrobcovi ZP povinnosť oznámiť údaje o výrobcovi a ZP. Výrobca môže poveriť vykonaním tohto úkonu akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu – oznamovateľa. Ku žiadosti je v tomto prípade potrebné priložiť originál splnomocnenia od výrobcu pre oznamovateľa na vykonanie úkonu evidencie v ŠÚKL.

Výrobca má možnosť splnomocniť oznamovateľa nielen na úkony registrácie výrobcu a ZP, ale aj na všetky následné kroky, súvisiace s podaným oznámením, zabezpečujúce aktualizáciu údajov na stránke ŠÚKL.

Na úkony, ktoré má v úmysle vykonať v ŠÚKL osoba za výrobcu ZP, musí táto osoba predložiť jednu z týchto 3 možností splnomocnenia:

- plnú moc v slovenčine,

- plnú moc v cudzom jazyku úradne preloženú do slovenčiny,

- viacjazyčnú verziu plnej moci (ŠÚKL považuje za právne záväznú tú časť splnomocnenia, ktorá je v slovenskom jazyku)

Splnomocnenie by malo obsahovať najmä:

- uvedenie základných údajov o splnomocniteľovi a splnomocnencovi - meno a priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, prípadne číslo OP, ak ide o FO, alebo názov, sídlo/ miesto podnikania, IČO, ak ide o zahraničné právnické osoby je vhodné uviesť číslo VAT (IČ DPH), prípadne číslo, pod ktorým sú tieto osoby vedené v zahraničných obchodných registroch,

- rozsah úkonov, na ktorých vykonanie výrobca splnomocnenú osobu poveruje, napríklad oznámenie výrobcu podľa § 143m zákona č.362/2011 Z.z. o ZP triedy IIa, IIb a III, dobrovoľné oznámenie výrobcu podľa § 143m zákona č.362/2011 Z.z. o ZP triedy I, AIZP a IVD ZP, vykonanie zmien v oznámení výrobcu, späť vzatie oznámenia, rušenie kódov, rušenie oznámenia a pod.,

- vymedzenie, akých ZP sa splnomocnenie týka (napríklad všetkých vyrábaných ZP, alebo ktorých segmentov ZP sa splnomocnenie týka, alebo ktorých konkrétnych ZP sa splnomocnenie týka).

Ak uvedené absentuje, ŠÚKL má za to, že sa splnomocnenie týka všetkých ZP.

- dátum podpisu splnomocnenia

- časové obmedzenie splnomocnenia (ak sa uplatňuje)

- prípadne či možno primárne splnomocnenie substituovať aj na ďalšiu osobu (ak sa uplatňuje)

V prípade správneho konania je potrebné predložiť splnomocnenie na zastupovanie v správnom konaní.

3. Formulár na registráciu / oznámenie

Formulár musí byť správne vyplnený v slovenskom jazyku, podpísaný oznamovateľom. Predkladá sa v 2 vyhotoveniach (odporúčame vyplniť v PC podľa pokynov na vyplnenie v komentároch jednotlivých buniek). Ak sa podávaná žiadosť týka viacerých ZP vyrábaných tým istým výrobcom a na ZP sa vzťahuje rovnaký certifikát, všetky ZP sa môžu podať v jednom formulári spolu s prílohou k formuláru.

4. Príloha k formuláru

Príloha sa predkladá vtedy, ak sa:

žiadosť týka viac ako jednej ZP,

žiadosť týka 1 ZP, ktorá má viac modelov,

žiadosť týka 1 ZP, ktorá je predmetom registrácie spolu s príslušenstvom, ktoré je potrebné do tejto prílohy uviesť.

Predkladá sa:

Príloha k formuláru – ak majú všetky ZP rovnaký opis a rovnaký účel určenia, alebo

Príloha k formuláru pre ZP s rôznym účelom určenia – ak majú ZP rozdielny opis a rozdielny účel určenia.

Vhodne zvolenú prílohu je potrebné predložiť v 2 vyhotoveniach. Pri ich vypĺňaní sa oznamovateľ riadi pokynmi na vypĺňanie, ktoré sa zobrazujú v hlavičke stĺpcov v komentároch jednotlivých buniek.

5. Kódy medzinárodne uznávaného názvoslovia

Slovenský výrobca alebo splnomocnenec predloží kódy medzinárodne uznávaného názvoslovia ZP, t.j. GMDN, UMDNS alebo EDMS na všetky ZP, IVD ZP a AIZP, ktoré registruje. Kódy medzinárodne uznávaného názvoslovia uvedie vo formulári na registráciu/oznámenie ZP v riadku 40e a taktiež v prílohe k formuláru v príslušnom stĺpci.

6. ES / EÚ vyhlásenie o zhode

Predkladá sa kópia ES / EÚ vyhlásenia o zhode v 1 vyhotovení podľa príslušného nariadenia vlády (NV) (č. 166/2020 Z.z. o zdravotníckych pomôckach, č.569/2001 Z.z. o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a č. 167/2020 Z.z. o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach). Vzor EÚ vyhlásenia o zhode nájdete tu.  

7. ES certifikáty / EÚ certifikáty

Predkladá sa kópia príslušného  certifikátu v 1 vyhotovení. Všetky certifikáty musia byť vystavené notifikovanou osobou (skúšobňou) so sídlom v EÚ. Zoznam notifikovaných osôb nájdete tu.

8. Návod na použitie ZP v slovenskom jazyku

Návod na použitie v slovenskom jazyku musí obsahovať podľa potreby údaje v súlade s prílohou č.1 bodom 13.6 NV č. 166/2020 Z.z., s prílohou č.1 bodom 2.8.8 NV č.569/2001, s prílohou č. 1 bodom 2.10 a bodom 2.11 NV č. 167/2020. Pre potreby ŠÚKL sa predkladá návod v tlačenej podobe. Odporúčame ho vytlačiť obojstranne. Ak je príliš rozsiahly, je možné ho poskytnúť na elektronickom nosiči.

9. Označenie zdravotníckej pomôcky (vonkajší obal ZP)

Označenie ZP je potrebné predkladať vo forme buď schváleného grafického návrhu originálneho obalu/štítku (v prípade prístroja) od výrobcu v slovenskom jazyku, alebo formou fotografie originálneho vonkajšieho obalu ZP. Je možné predložiť samotný obal. V prípade, ak súčasťou originálneho označenia ZP nie sú údaje v slovenskom jazyku, je možné predložiť označenie ZP v slovenskom jazyku a na ZP doplniť formou samolepiaceho štítku, s písomným súhlasom výrobcu.

Označenie zdravotníckej pomôcky musí obsahovať údaje v slovenskom jazyku v súlade s § 3 ods.2 a bod 13.3 prílohy č. 1 NV č. 166/2020 Z.z., § 3 ods. 2 a bod 2.8 a 2.9 prílohy č. 1 NV č. 167/2020 Z.z., § 2 ods. 2 a bod 2.8 prílohy č. 1 NV č.569/2001 Z.z.

Povinnosťou výrobcu alebo splnomocnenca / splnomocneného zástupcu je umiestniť na vonkajší obal ZP označenie CE s minimálnym vertikálnym rozmerom 5 mm so správnymi proporciami. Správne označenie CE na stiahnutie.

10. Technická dokumentácia

V zmysle § 5 ods.1 zákona č.56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je výrobca povinný

b) vypracovať technickú dokumentáciu ustanovenú technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody,

o) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a príslušné časti technickej dokumentácie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe22)v štátnom jazyku alebo v jazyku, ktorý orgán dohľadu určí, potrebné na preukázanie zhody určeného výrobku a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziko, ktoré predstavuje určený výrobok, ktorý uviedol na trh.

Slovenský výrobca alebo splnomocnenec je povinný uchovávať a sprístupniť ŠÚKL na účely kontroly a inšpekcie technickú dokumentáciu popísanú v prílohe č.7 bod 2 a 3 NV č.166/2020 Z.z., v prílohe č.3 bod 2 a 3 NV č.569/2001 Z.z., v prílohe č.3 bod 3 NV č. 167/2020 Z.z.


11. Proces platby za registráciu SK výrobcu/splnomocnenca a ZP

Na základe Sadzobníka výkonov a služieb sú podanie žiadosti, registrácie výrobcov / splnomocnencov (EC REP) so sídlom v SR a ich zdravotníckych pomôcok vytvorenie/ aktualizácia kódov spoplatnené. Spoplatnená je aj registrácia každej novej zdravotníckej pomôcky v rámci registrácie toho istého slovenského výrobcu, ktorá si vyžaduje posúdenie technickej dokumentácie. Z toho dôvodu je ku každému podaniu potrebné stiahnuť si a vyplniť tlačivo Návrh na vyúčtovanie. Podáva sa v 2 exemplároch. 

Poplatok za registráciu SK výrobcu/ splnomocnenca ZP je v zmysle platného Sadzobníka výkonov a služieb stanovený vo výške 720 €. Poplatok za posúdenie každej ďalšej technickej dokumentácie ZP je stanovený vo výške 410 €. Poplatok za pridelenie kódu ŠÚKL je 7 €, poplatok za aktualizáciu kódu je 4 €.

Poplatok 700/400 je potrebné uhradiť po podaní žiadosti o registráciu a je podmienkou pre zaregistrovanie výrobcu/splnomocnenca a ZP. Uhradenie sa realizuje prostredníctvom faktúry, ktorú ŠÚKL pošle výrobcovi na základe údajov v Návrhu na vyúčtovanie. ).  Po pripísaní platby na účet, ŠÚKL posúdi dokumentáciu na registráciu SK výrobcu/splnomocnenca a ZP. V prípade zamietnutia registrácie SK výrobcu/splnomocnenca a ZP sa poplatok nevracia.

Po skontrolovaní a kladnom vybavení žiadosti (pridelení kódu/kódov) vystaví ŠÚKL na základe druhého Návrhu na vyúčtovanie faktúru za podanie žiadosti (20) a za vytvorenie/aktualizáciu kódov (suma závisí od celkového počtu kódov).


Kontaktná osoba pre registráciu slovenských výrobcov / splnomocnencov:

Registrácia SK výrobcov/ oznámenie ZP – kontrola dokumentácie, konzultácie: 
Ing. Erika Strečanská
00421/2/50 701 216


ŠÚKL nevydáva výstup z databázy registrovaných / oznámených ZP. Stav vybavenia oznámenia (či sú už kódy pridelené) je možné overiť vždy v pondelok vo vyhľadávacej databáze na hlavnej stránke ŠÚKL, nakoľko aktualizácia údajov prebieha 1x týždenne v nedeľu.

Vytlačiť stránku
eu-flag.png sk-flag.png