sk

Aktuality

28/05/2024

Zmena úradných hodín podateľne dňa 6.6.2024

23/05/2024

Pracovná ponuka: hlavný radca - inšpektor na oddelenie klinického skúšania liekov 1

23/05/2024

Giapreza: Potenciálny výskyt nedostatočne naplnených liekoviek

21/05/2024

Oznam o aktualizácii formulárov na podávanie žiadosti o povolenie klinického skúšania ZP/ štúdie výkonu IVD ZP

20/05/2024

Pripomienkovanie článkov Európskeho liekopisu, Pharmeuropa 36.2

17/05/2024

Stiahnutie lieku Metfogamma 500 TBL FILM 120X500 MG - doplňujúci pokyn pre pacientov a lekárnikov

16/05/2024

ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku METFOGAMMA 500 tbl film 120x500 mg aj z úrovne pacientov

16/05/2024

Stiahnutie lieku Metfogamma 500 tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/Al) z trhu

15/04/2024

Závery z Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 8.-11.4.2024

15/04/2024

KONFERENCIA SARAP 2024: POZVÁNKA MODUL 1 Aktuality v oblasti registrácie liekov a farmakovigilancie

15/04/2024

MP 105-2024 - Zneškodňovanie liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

27/03/2024

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o úspešnom ukončení verejného obstarávania na zabezpečenie zvozu liekového odpadu z lekární

22/03/2024

Stiahnutie lieku ACC 20 mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých

21/03/2024

Paxlovid (nirmatrelvir, ritonavir): pripomenutie život ohrozujúcich a fatálnych liekových interakcií

29/02/2024

Zmena liečby u pacientov užívajúcich Norditropin Nordiflex

27/02/2024

Dodávané balenia lieku Simulect 10 mg a 20 mg obsahujú iba injekčnú liekovku s práškom basiliximab a neobsahujú ampulku s vodou na injekcie

19/02/2024

Lieky s obsahom valproátu: nové opatrenia týkajúce sa potenciálneho rizika neurovývinových porúch u detí otcov liečených valproátom počas 3 mesiacov pred počatím

19/02/2024

Potvrdenie záverov výboru PRAC týkajúce sa nových odporúčaní na minimalizáciu rizík neurologických syndrómov pre lieky obsahujúce pseudoefedrín 1

09/02/2024

Pseudoefedrín – Riziko syndrómu posteriórnej reverzibilnej encefalopatie (PRES) a syndrómu reverzibilnej cerebrálnej vazokonstrikcie (RCVS)

01/02/2024

Etopozid: Riziko hypersenzitívnych reakcií súvisiacich s infúziou pri podávaní in-line filtrom

30/01/2024

Stiahnutie lieku Cinacalcet Heaton 30 mg z trhu

29/01/2024

Oznam o uverejnení všeobecných informácií k predkladaniu plnomocenstva alebo poverenia

17/01/2024

Výbor PRAC odporúča preventívne opatrenia pri liečbe mužských pacientov liekmi, ktoré obsahujú valproát

11/01/2024

Zasadania SLK a predsedníctva SLK v roku 2023

10/01/2024

Pripomienkovanie článkov Európskeho liekopisu, Pharmeuropa 36.1

02/01/2024

OZNAM o zmene riaditeľa a generálneho tajomníka ŠÚKL

19/12/2023

Zmena úradných hodín podateľne 27.12. - 29.12.2023

15/12/2023

Leqvio: Pokyny na použitie pred podaním injekcie

14/12/2023

Prvý unijný zoznam kritických liekov

14/12/2023

Aktualizácia: Zobrazovanie textov SPC a PIL pri liekoch registrovaných centralizovanou procedúrou v slovenskom jazyku

06/12/2023

Dočasné zobrazovanie textov SPC a PIL pri liekoch registrovaných centralizovanou procedúrou v angličtine

05/12/2023

ŠÚKL informuje o minimalizácii závažných vedľajších účinkov pri liekoch obsahujúcich pseudoefedrín

04/12/2023

Zmena úradných hodín podateľne dňa 11.12.2023

27/11/2023

Upozornenie pre klientov na dočasné pozastavenie podávania nového oznámenia o zdravotníckej pomôcke cez portál eVAR 1

27/11/2023

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje na správny postup pri výdaji liekov na lekársky predpis

21/11/2023

ŠÚKL upozorňuje na dôležitosť správneho užívania antibiotík, ako aj na ich dostupnosť počas zimnej sezóny

14/11/2023

Výzva pre držiteľov registrácie liekov na registráciu kontaktných osôb pre dodávky a dostupnosť liekov

09/11/2023

Oznam pre zadávateľov klinických skúšaní ohľadom podávania Ročnej správy o aktuálnom stave klinického skúšania, ktoré sa vykonáva podľa Nariadenia č. 536/2014

08/11/2023

ŠÚKL v rámci MedSafetyWeek: Nahlásením nežiaducich účinkov môže každý prispieť k zvýšeniu bezpečnosti liekov

02/11/2023

Integrilin (eptifibatid): Ukončenie výroby Integrilinu

30/10/2023

Topiramát: Nové obmedzenia na zabránenie expozície topiramátu počas tehotenstva

27/10/2023

ŠÚKL vypracoval tretie vydanie Slovenského farmaceutického kódexu

18/10/2023

MP 144/2023 Predkladanie edukačných materiálov verzia č. 2

17/10/2023

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje v prípade falšovania lieku Ozempic

11/10/2023

Zmena úradných hodín podateľne dňa 13.10.2023

10/10/2023

MP 146 - 2023 - Predkladanie priamej komunikácie zdravotníckym pracovníkom

29/09/2023

Upozornenie pre výrobcov, splnomocnených zástupov, dovozcov alebo distribútorov zdravotníckych pomôcok alebo diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro

28/09/2023

Zatvorená podateľňa

14/09/2023

Rozhodnutie o rozšírení vekovej kategórie detí na bezplatné očkovanie proti rakovine, ktorú spôsobuje vírus HPV

12/09/2023

Nové odporúčania na obmedzenie používania liekov s obsahom topiramátu v tehotenstve 1

04/09/2023

Spolupráca s pacientskymi organizáciami

23/08/2023

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty na 24 mesiacov – Pfizer/BioNTech

21/08/2023

Prehodnotenie údajov Európskou liekovou agentúrou v súvislosti s užívaním liekov s obsahom valproátu u mužov

11/08/2023

Oznámenie pre občanov o potrebe racionalizácie v zásobovaní sa liekmi a zaobchádzaní s liekovým odpadom

02/08/2023

Vydávanie certifikátov voľného predaja (FSC) od 1.8.2023 na základe novely zákona 362/2011 z. z. (zákon 293/2023 Z. z.)

01/08/2023

Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 Z. z., časová verzia platná od 1.8.2023

31/07/2023

MP 105 Zneškodňovanie liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

25/07/2023

Paxlovid dokumenty

21/07/2023

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) potvrdil nelegálny reexport liekov v ďalších lekárňach

13/07/2023

Stiahnutie lieku LUXFEN 2 mg/ml z trhu

28/06/2023

Výročná správa o činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv za rok 2022

27/06/2023

ŠÚKL a SÚKL v Prahe: Témou číslo jeden bol nelegálny reexport, ale aj nedostupnosť a registrácia liekov

26/06/2023

Oznam o zasielaní informatívneho e-mailu cesp.responses@sukl.sk

20/06/2023

Konferencia SARAP 2023: Aktuality v oblasti regulácie zdravotníckych pomôcok. Legislatívne prostredie

12/06/2023

Experti zo ŠÚKL prednášali žiakom základných a stredných škôl o rizikách falšovaných liekov

12/06/2023

Nezobrazovanie platnosti CE certifikátov vo vyhľadávacej databáze zdravotníckych pomôcok v súvislosti s Nariadením (EÚ) 2023/607

08/06/2023

Fluórchinolónové antibiotiká na systémové a inhalačné použitie – pripomenutie obmedzení používania

08/06/2023

Oznam o inšpekciách v Bratislavskom kraji

07/06/2023

Stanovisko ECDC – EMA k zmenám v zložení vakcín na COVID-19  

05/06/2023

ŠÚKL potvrdil nelegálny reexport liekov zo Slovenska v hodnote viac ako štyri miliónov eur

31/05/2023

Prebehol úspešný follow-up audit

19/05/2023

Medzinárodný deň klinických skúšaní

15/05/2023

Fluórchinolónové antibiotiká: pripomenutie opatrení na zníženiu dlhotrvajúcich, invalidizujúcich alebo potenciálne ireverzibilných vedľajších účinkov

04/05/2023

Menopur: nedostatok dodávok lieku z dôvodu chyby v kvalite

28/04/2023

Pazenir (paklitaxel vo forme nanočastíc viazaných na albumín): dočasný výpadok lieku

26/04/2023

Usmernenie k významným zmenám v súvislosti s prechodným ustanovením podľa článku 120 ods. 3 nariadenia MDR, naposledy zmeneného nariadením (EÚ) 2023/607 z 15.3.2023

25/04/2023

Doplňujúce informácie k Nariadeniu EP a Rady č. 2023/607 z 15. marca 2023

21/04/2023

SIMULECT (basiliximab): Nepoužívajte ampulky rozpúšťadla (voda na injekcie, WFI), ktoré sú súčasťou balenia lieku Simulect 10 mg a 20 mg

12/04/2023

Vakcíny a lieky proti COVID-19 (prehľad)

31/03/2023

Konferencia SARAP 2023: MODUL 1 Aktuality v oblasti regulácie zdravotníckych pomôcok. Legislatívne prostredie

23/03/2023

Zmena Nariadení EP a Rady č.2017/745 o zdravotníckych pomôckach a č. 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro

23/03/2023

ŠÚKL v roku 2022

17/03/2023

Lieky obsahujúce inhibítory Janusových kináz

02/03/2023

Zdravotnícke pomôcky, na ktoré bol v inom členskom štáte aplikovaný postup podľa článku 97 nariadenia 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (MDR)

23/02/2023

L-Thyroxin Berlin-Chemie (levotyroxín) tablety s novým zložením pomocných látok: sledovanie pacientov, ktorí prechádzajú na tieto tablety

22/02/2023

Sadzobník výkonov a služieb platný od 1. 3. 2023

21/02/2023

Oznámenie podľa §55 (5) zákona 362/2011 Z.z.

21/02/2023

Zrušenie registrácie lieku

14/02/2023

Zolgensma (onasemnogén abeparvovek): Fatálne prípady akútneho zlyhania pečene

10/02/2023

Rozbieha sa verejná diskusia o novej platforme pre viaceré zainteresované strany na zlepšenie klinických skúšaní v Európskej únii

07/02/2023

Stiahnutie lieku Fraxiparine Fraxiparine 9 500 IU z trhu 1

01/02/2023

MP 139-2023 Oznámenie menovania QPPV alebo kontaktnej osoby a ich zmien

01/02/2023

Zmena liečby u pacientov užívajúcich Norditropin NordiFlex (somatropín, ľudský rastový hormón) na iné lieky v dôsledku nedostupnosti lieku Norditropin NordiFlex

13/01/2023

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty na 18 mesiacov - Pfizer/BioNTech - koncentrát na injekčnú disperziu - 30μg dávka

13/01/2023

Mesačná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (13. 1. 2023)

20/12/2022

V dňoch 27. 12. 2002 až 5. 1. 2023 budú podateľňa ŠÚKL a klientske centrum zatvorené. Zmena vo vybavovaní žiadostí o inšpekcie, žiadostí do kategorizácie ZP

19/12/2022

Oznam pre držiteľov registrácie humánnych liekov registrovaných v Slovenskej republike.

19/12/2022

Sekcia zdravotníckych pomôcok - Elektronická komunikácia prostredníctvom ÚPVS (slovensko.sk) - upozornenie

19/12/2022

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty na 18 mesiacov

19/12/2022

Caprelsa (vandetanib): obmedzenie indikácie

15/12/2022

Sekcia registrácie - Oznam o zmene prijímania žiadostí od 1.1.2023

09/12/2022

V lekárňach môžu chýbať niektoré druhy liekov – aké sú možnosti pacientov?

05/12/2022

Terlipresín EVER Pharma (terlipresín): Závažné až fatálne respiračné zlyhanie a sepsa/septický šok u pacientov s hepatorenálnym syndrómom 1. typu (HRS 1. typu)

01/12/2022

Mesačná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (1. 12. 2022)

25/11/2022

Posledný termín na podanie žiadosti o klinické skúšania podľa smernice smernice 2001/20/ES je 30. január 2023

25/11/2022

Oznam pre zadávateľov a žiadateľov klinických skúšaní v súvislostí so zvýšeným počtom podaných iniciálnych klinických skúšaní, pri ktorých sa uplatňuje smernica 2001/20/ES.

21/11/2022

Správne dávkovanie bivalentných posilňovacích vakcín Spikevax

14/11/2022

Chlórmadinón-acetát a nomegestrol-acetát: Opatrenia na minimalizáciu rizika meningeómu

11/11/2022

Európska lieková agentúra odporučila registráciu vakcíny proti COVID-19 VidPrevtyn Beta

11/11/2022

Zoznam distribútorov zdravotníckych pomôcok 1

03/11/2022

XALKORI (krizotinib): Poruchy zraku vrátane rizika závažnej straty zraku, potreba monitorovania u pediatrických pacientov

03/11/2022

Imbruvica (ibrutinib): Nové opatrenia na minimalizáciu rizika vrátane odporúčaní na úpravu dávky z dôvodu zvýšeného rizika závažných srdcových príhod

03/11/2022

Vydávanie potvrdenia platnosti oznámenia o zmene typu IA/IB 1

02/11/2022

Mesačná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (2. 11. 2022)

24/10/2022

V dňoch 31.10.2022 a 18.11.2022 bude podateľňa ŠÚKL a Klientske centrum zatvorené.

20/10/2022

Konferencia SARAP 2022: Modul 2 – Farmakovigilančná prax. Inšpekcia. Legislatíva

20/10/2022

Vakcíny Comirnaty aj Spikevax pre deti od 6 mesiacov

20/10/2022

Aktualizované otázky a odpovede k druhej posilňujúcej dávke proti COVID-19 a upraveným vakcínam

03/10/2022

Mesačná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (3. 10. 2022)

29/09/2022

Nové odporúčania pre lieky obsahujúce nesteroidné antiflogistiká (NSAID) na systémové použitie počas tehotenstva

22/09/2022

Výnimky z postupov posudzovania zhody podľa článku 59 (MDR) a článku 54 (IVDR)

14/09/2022

Misia, vízia a strategické ciele Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na roky 2022-2025

02/09/2022

Mesačná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (2.9. 2022)

02/09/2022

V Európskej únii boli schválené prvé upravené vakcíny proti COVID-19

22/08/2022

Stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k nedostupnosti liekov

22/08/2022

Konferencia SARAP 2022: Modul 2 - Farmakovigilančná prax. Inšpekcia. Legislatíva.

19/08/2022

Predĺženie exspirácie vakcíny Spikevax na 12 mesiacov

19/08/2022

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty na 15 mesiacov - koncentrát na injekčnú disperziu - 30μg dávka

18/08/2022

Európska lieková agentúra prijala žiadosť o podmienečnú registráciu vakcíny Skycovion proti COVID-19

12/08/2022

Zmena úradných hodín podateľne v období od 15. 8. do 26. 8. 2022

01/08/2022

Mesačná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (1. 8. 2022)

22/07/2022

Schválenie vakcíny Imvanex na prevenciu opičích kiahní

01/07/2022

Mesačná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (1. 7. 2022)

01/07/2022

MP 114/2022 Postup pri podávaní zmien, dodatkov a oznámenia o ukončení klinického skúšania liekov 1

01/07/2022

MP 114/2023 Postup pri podávaní zmien, dodatkov a oznámenia o ukončení klinického skúšania liekov

30/06/2022

Vydávanie a doručovanie úradného dokumentu sekciou registrácie liekov

28/06/2022

Preskúmanie vakcíny Imvanex na prevenciu opičích kiahní

23/06/2022

Európska lieková agentúra odporučila registráciu vakcíny COVID-19 Vaccine Valneva

23/06/2022

Európska lieková agentúra (EMA) odporučila používanie vakcíny Nuvaxovid u dospievajúcich od 12 do 17 rokov

22/06/2022

Upravená verzia vakcíny Spikevax v priebežnom hodnotení Európskej liekovej agentúry

17/06/2022

Dexmedetomidín: Zvýšené riziko úmrtnosti u pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) ≤ 65 rokov

15/06/2022

Upravená verzia vakcíny Comirnaty v priebežnom hodnotení Európskej liekovej agentúry

14/06/2022

Defitelio (defibrotid): Nepoužívajte na profylaxiu venookluzívneho ochorenia po transplantácii hematopoetických kmeňových buniek

09/06/2022

KONFERENCIA SARAP 2022: MODUL 1 - NOVINKY V OBLASTI REGISTRÁCIE LIEKOV A POSTREGISTRAČNÁ KONTROLA LIEKOV 1

09/06/2022

Ocaliva® (kyselina obeticholová): nová kontraindikácia liečby primárnej biliárnej cholangitídy (PBC) u pacientov s dekompenzovanou cirhózou pečene alebo dekompenzáciou pečene v anamnéze

01/06/2022

Mesačná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (1. 6. 2022)

26/05/2022

Vyhodnotenie činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv za rok 2021

24/05/2022

Anagrelid: Riziko trombózy vrátane ischemickej cievnej mozgovej príhody po náhlom prerušení liečby

19/05/2022

Oznamovacia povinnosť IVD ZP po 26. 5. 2022

05/05/2022

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty - Pfizer/BioNTech - všetky liekové formy

05/05/2022

Usmernenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ku sprístupneniu dokumentov pre ukrajinských pacientov

02/05/2022

Mesačná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (2. 5. 2022)

13/04/2022

KONFERENCIA SARAP 2022: MODUL 1 - Novinky v oblasti registrácie liekov a postregistračná kontrola liekov

12/04/2022

Vydávanie Certifikátov voľného predaja pre zdravotnícke pomôcky

12/04/2022

Nový regulačný rámec pre ZP a IVD ZP, uplatňovanie MDR a IVDR

12/04/2022

Závery z Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 4.-7.4.2022

12/04/2022

Oznámenie pre používateľov platobného portálu eŽiadosť (eVAR)

08/04/2022

Odporučenie Európskej liekovej agentúry (EMA) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) ohľadom štvrtej dávky mRNA vakcín proti COVID-19

01/04/2022

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (1. 4. 2022)

30/03/2022

Predĺženie exspirácie vakcíny Spikevax - Moderna

24/03/2022

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (24. 3. 2022)

21/03/2022

Usmernenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k preradeniu ukrajinských účastníkov klinického skúšania z centier na Ukrajine do centier v Slovenskej republike

17/03/2022

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (17. 3. 2022)

14/03/2022

Oznámenie o pozastavení CE označenia

14/03/2022

MP 142-2022 Žiadosť o registráciu distribútora ZP podaná elektronickým formulárom

14/03/2022

MP 134-2023 Metodický pokyn pre žiadateľov o povolenie na zaobchádzanie s liekmi v druhu činnosti výroba humánnych liekov

14/03/2022

MP 133-2023 Metodický pokyn pre žiadateľov o povolenie na zaobchádzanie s liekmi v druhu činnosti veľkodistribúcia humánnych liekov

10/03/2022

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (10. 3. 2022)

07/03/2022

Infliximab (Remicade, Infectra, Remsima a Zessly): Podávanie živých očkovacích látok dojčatám vystaveným infliximabu in utero alebo počas dojčenia

07/03/2022

MP 120-2022 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie registrácie na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 2 a 3 podľa zákona č. 331/2005 z. z.

04/03/2022

Oznam pre používateľov Informačného systému pre klinické skúšania (CTIS) - dva pripravované webináre organizované Európskou liekovou agentúrou

04/03/2022

Štátny ústav pre kontrolu liečiv neodporúča zásobovanie sa liekmi s obsahom jódu

03/03/2022

Ministerstvo zdravotníctva, Štátny ústav pre kontrolu liečiv a Slovenská lekárnická komora vyzývajú jednotlivcov, aby na hranice s Ukrajinou neposielali lieky

03/03/2022

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (3. 3. 2022)

24/02/2022

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (24. 2. 2022)

22/02/2022

Iberogast (perorálny roztok): riziko liekom indukovaného poškodenia pečene

17/02/2022

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (17. 2. 2022)

14/02/2022

Komunikačná kampaň Európskej komisie k novému regulačnému rámcu pre zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

11/02/2022

Závery z Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 7.-10.2.2022

10/02/2022

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (10. 2. 2022)

10/02/2022

MAVENCLAD (kladribín) - riziko závažného poškodenia pečene a nové odporúčania týkajúce sa monitorovania funkcie pečene

10/02/2022

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty - Pfizer/BioNTech - koncentrát na injekčnú disperziu - 10μg dávka

03/02/2022

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (3. 2. 2022)

31/01/2022

Štátny ústav pre kontrolu liečiv má nového riaditeľa

31/01/2022

Spustenie Európskeho informačného systému pre klinické skúšania (Clinical Trials Information System - CTIS) od 31. januára 2022

31/01/2022

Oznámenie o aktualizácii sadzobníka výkonov a služieb súvisiacich s účinnosťou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 k 31.1.2022

28/01/2022

Dinoprostón: minimalizácia rizika závažných komplikácií v dôsledku hyperstimulácie maternice a ruptúry maternice

27/01/2022

Klinické skúšania na Slovensku po 31. januári 2022 - zhrnutie informačného dňa

27/01/2022

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (27. 1. 2022)

27/01/2022

Paxlovid: odporúčanie EMA na podmienečnú registráciu lieku

27/01/2022

MP 123 - 2022 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie/zmenu osobitného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi v lekárňach s individuálnou prípravou liekov

27/01/2022

BCG-medac (Bacillus Calmette Guérin): Zavedenie pohotovostnej karty pacienta

20/01/2022

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (20. 1. 2022)

13/01/2022

Oznam o aktualizácii tlačiva Návrh na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb

13/01/2022

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (13. 1. 2022)

07/01/2022

Mitomycín medac: dôležitá informácia o liekoch spoločnosti medac GmbH obsahujúcich liečivo mitomycin – obmedzenia pre intravenózne použitie

05/01/2022

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (5. 1. 2022)

20/12/2021

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 536/2014

20/12/2021

Klinické skúšania na Slovensku po 31. januári 2022

20/12/2021

Európska lieková agentúra odporučila podmienečnú registráciu vakcíny Nuvaxovid

16/12/2021

Stiahnutie lieku Imbruvica z trhu

16/12/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (16. 12. 2021)

15/12/2021

Registrácia centier klinického skúšania v systéme CTIS (Clinical Trials Information System)

15/12/2021

Oznámenie o zverejnení informačného bulletinu "CTIS Highlights"

09/12/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (9. 12. 2021)

09/12/2021

Oznam pre zadávateľov klinických skúšaní o zverejnení príručky "Guidebook: Principles for sponsor organisation modelling for CTIS"

02/12/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (2. 12. 2021)

02/12/2021

MP 138/2021 pre získanie sublicenčnej zmluvy na internetový výdaj liekov

02/12/2021

Informácie ohľadom likvidácie samotestov na SARS-CoV-2

25/11/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (25. 11. 2021)

25/11/2021

Oznam v súvislosti s pandémiou COVID-19 1

25/11/2021

Európska lieková agentúra odporučila vakcínu Comirnaty pre deti od 5-11 rokov

22/11/2021

Oznam o spracovaní žiadostí do kategorizácie

18/11/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (18. 11. 2021)

11/11/2021

Európska lieková agentúra odporučila registráciu monoklonálnych protilátok na liečbu COVID-19

11/11/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (11. 11. 2021)

10/11/2021

Upozornenie v prípad úhrady správnych /sadzobníkových poplatkov na nesprávny účet

04/11/2021

Beovu (brolucizumab): Aktualizácia odporúčaní na minimalizáciu známeho rizika vnútroočného zápalu, vrátane retinálnej vaskulitídy a/alebo retinálnej vaskulárnej oklúzie

04/11/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (4. 11. 2021)

02/11/2021

Doreta SR 75mg/650mg tablety s predĺženým uvoľňovaním - dôležité informácie o riziku predávkovania a ťažkého poškodenia pečene po predávkovaní

02/11/2021

Doreta SR 75mg/650mg tablety s predĺženým uvoľňovaním - úprava pokynov na liečbu predávkovania tramadolom/paracetamolom s predĺženým uvoľňovaním

28/10/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (28. 10. 2021)

25/10/2021

Oznam o zverejnení nových tlačív pre registráciu/oznámenie výrobcu a ZP

25/10/2021

[C]Nariadenie EP a R (EÚ) 2017/745 o ZP (MDR) - EUDAMED, UDI

22/10/2021

Oznámenie o zverejnení Informačného bulletinu k dôležitým udalostiam v súvislosti s CTIS

21/10/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (21. 10 2021)

14/10/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (14. 10. 2021)

13/10/2021

Záznam z tematického kurzu SARAP 7.-8.10.2021

13/10/2021

VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Riziko trombocytopénie (vrátane imunitne podmienenej trombocytopénie) s pridruženým krvácaním alebo bez neho

13/10/2021

COVID-19 Vaccine Janssen: Riziko imunitne podmienenej tromocytopénie (ITP) a venózneho tromboembolizmu (VTE)

07/10/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (7. 10. 2021)

07/10/2021

Oznámenie pre sponzorov klinických skúšaní

04/10/2021

Závery z Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 27.-30.9.2021

01/10/2021

CHAMPIX (vareniklín) - sťahovanie šarží z dôvodu prítomnosti nečistoty N-nitrózo-vareniklínu, ktorý je nad akceptovateľným limitom príjmu

30/09/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (30. 9. 2021)

22/09/2021

Predĺženie exspirácie vakcíny Comirnaty - Pfizer/BioNTech - koncentrát na injekčnú disperziu - 30μg dávka

16/09/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (16. 9. 2021)

13/09/2021

Odporúčanie v rámci zabezpečenia zdravotníckych pomôcok pri preventívnych opatreniach COVID-19 - oxymetre a bezkontaktné teplomery

09/09/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (9. 9. 2021)

03/09/2021

RoActemra (tocilizumab) - Dočasný nedostatok dodávok lieku RoActemra 20 mg/ml infúzny koncentrát (i.v. forma) a odporúčania týkajúce sa zvládnutia možného rizika vzplanutia ochorenia u pacien

02/09/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (2. 9. 2021)

30/08/2021

Konferencia SARAP 2021: modul 1 a 2

27/08/2021

Zdravotnícke pomôcky: elektronické podávanie žiadostí cez systém eVAR

26/08/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (26. 8. 2021)

19/08/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (19. 8. 2021)

12/08/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (12. 8. 2021)

05/08/2021

Oznámenie pre zadávateľov klinických skúšaní o zverejnení CTIS príručky pre zadávateľov

05/08/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (5.8.2021)

29/07/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (29. 7. 2021)

22/07/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (22. 7. 2021)

19/07/2021

mRNA očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19, Comirnaty a Spikevax: riziko myokarditídy a perikarditídy

19/07/2021

COVID-19 Vaccine Janssen: Kontraindikácia u osôb s predchádzajúcim syndrómom kapilárneho presakovania a aktualizácia týkajúca sa syndrómu trombózy s trombocytopéniou

15/07/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (15. 7. 2021)

12/07/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (12 7. 2021)

09/07/2021

Comirnaty a Spikevax: možná súvislosť s veľmi zriedkavými prípadmi myokarditídy a perikarditídy

08/07/2021

Jún 2021: mesačná analýza hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19

06/07/2021

Xeljanz® (tofacitinib): Zvýšené riziko závažných nežiaducich kardiovaskulárnych udalostí a malignít pri liečbe tofacitinibom v porovnaní s inhibítormi TNF-alfa

01/07/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (1. 7. 2021)

24/06/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (24. 6. 2021)

23/06/2021

Zmena názvu vakcíny od Moderna na Spikevax

22/06/2021

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 7.-10.6.2021

17/06/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (17. 6. 2021)

10/06/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (10. 6. 2021)

07/06/2021

Máj 2021: mesačná analýza hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19

04/06/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (4. 6. 2021)

01/06/2021

Nariadenie EP a R (EÚ) 2017/745 o ZP (MDR) - EUDAMED, UDI

01/06/2021

Otázky a odpovede k registrácii v databáze EUDAMED a účinnosti Nariadenia EP a R(EÚ) 2017_745 (MDR)

31/05/2021

Európska lieková agentúra odporučila používanie vakcíny Comirnaty u dospievajúcich od 12 do 15 rokov

28/05/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (28. 5. 2021)

21/05/2021

Vaxzevria: dodatočné odporúčania týkajúce sa krvných zrazenín v kombinácii s nízkymi hladinami krvných doštičiek

20/05/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (20. 5. 2021)

13/05/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (13. 5. 2021)

13/05/2021

Výročná správa za rok 2020

10/05/2021

MP 119 - 2021 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1

07/05/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (7. 5. 2021)

29/04/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (29. 4. 2021)

27/04/2021

MP 123-2021 Metodický pokyn pre žiadateľov o vydanie/zmenu osobitného povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi v lekárňach (verejné a nemocničné lekárne)

26/04/2021

COVID-19 Vaccine Janssen: súvislosť medzi očkovacou látkou a výskytom trombózy v kombinácii s trombocytopéniou

22/04/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (22. 4. 2021)

20/04/2021

Pravidelný audit potvrdil úspešnú certifikáciu ŠÚKL v sieti OMCL laboratórií

15/04/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (15. 4. 2021)

15/04/2021

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 6.-9.4. 2021

13/04/2021

VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Súvislosť medzi vakcínou a výskytom trombózy v kombinácii s trombocytopéniou

12/04/2021

Aktualizácia mimoriadnych opatrení pre klinické skúšania v dôsledku pandémie COVID-19

09/04/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (9. 4. 2021)

09/04/2021

Marec 2021: mesačná analýza hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19

01/04/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19 (1.4.2021)

31/03/2021

Zmena názvu vakcíny od AstraZeneca na Vaxzevria

26/03/2021

COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Riziko trombocytopénie a porúch koagulácie

26/03/2021

Európska lieková agentúra odporučila použitie kombinácie monoklonálnych protilátok pri liečbe COVID-19

25/03/2021

Týždenná štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu COVID-19

24/03/2021

Xeljanz® (tofacitinib): Úvodné výsledky z klinického skúšania ohľadom zvýšeného rizika výskytu závažných nežiaducich kardiovaskulárnych udalostí a malignít (okrem NMSC) pri užívaní tofacitini

19/03/2021

TECENTRIQ® (atezolizumab): Riziko závažných kožných nežiaducich reakcií (SCAR)

16/03/2021

Zolgensma (onasemnogén abeparvovek): Riziko trombotickej mikroangiopatie

11/03/2021

Európska lieková agentúra odporučila registráciu vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen

11/03/2021

Preskúmanie šarže vakcíny od AstraZeneca

04/03/2021

Vakcína Sputnik V v priebežnom hodnotení Európskej liekovej agentúry

03/03/2021

Február 2021: Mesačná analýza hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19

02/03/2021

Nebezpečenstvo atmosfér obohatených kyslíkom v prostredí zdravotníckych zariadení

01/03/2021

MP 131-2021 - Požiadavky na texty: „Informácie pre účastníka klinického skúšania“ a „Formulár informovaného súhlasu účastníka klinického skúšania“

22/02/2021

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 8.-11.2.2021

22/02/2021

PRIPRAVOVANÁ AKTUALIZÁCIA MIMORIADNYCH OPATRENÍ PRE KLINICKÉ SKÚŠANIA V DOSLEDKU PANDÉMIE COVID-19 1

17/02/2021

Úloha ŠÚKL-u pri posúdení vakcíny Sputnik V

16/02/2021

Európska lieková agentúra prijala žiadosť o podmienečnú registráciu vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen

11/02/2021

Overovanie bezpečnostných prvkov liekov po 9.2.2021

11/02/2021

Zmena pre doručovanie písomností a zásielok do podateľne ŠÚKL od 12.2. 2021

10/02/2021

Predkladanie žiadostí na SRL

01/02/2021

Mesačná analýza hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19

29/01/2021

Európska lieková agentúra odporučila registráciu tretej vakcíny proti COVID-19

29/01/2021

Esmya 5 mg tablety/ulipristalacetát 5 mg: obmedzenie indikácie lieku pri liečbe myómov maternice z dôvodu možného závažného poškodenia pečene

13/01/2021

Uzatvorenie pokladne ŠÚKL od 14.1.2021

12/01/2021

Európska lieková agentúra prijala tretiu žiadosť o podmienečnú registráciu vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19

08/01/2021

Vakcína Comirnaty: šesť dávok v jednej liekovke

06/01/2021

Európska lieková agentúra odporučila registráciu druhej vakcíny proti COVID-19

23/12/2020

Zerbaxa (ceftolozán/tazobaktám) 1 g / 0,5 g prášok na infúzny koncentrát: Celosvetové stiahnutie lieku z trhu

21/12/2020

Európska lieková agentúra odporučila registráciu prvej vakcíny proti COVID-19

18/12/2020

MP 137/2020 Požiadavky na dokumenty správnej výrobnej praxe pri predkladaní žiadosti o povolenie klinického skúšania 1

17/12/2020

Posunutý harmonogram pre registráciu druhej vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19

16/12/2020

Metamizol: riziko liekom indukovaného poškodenia pečene

15/12/2020

Posunutý harmonogram pre registráciu prvej vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19

08/12/2020

Vývoj vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19 1

07/12/2020

Gliolan (5-aminolevulínová kyselina, 5-ALA): Dôležité informácie o tom, čo robiť v prípade odloženého chirurgického výkonu a informácie o fluorescencii pri gliómoch iného ako vysokého stupňa

03/12/2020

Stiahnutie lieku Losartan Zentiva z trhu

03/12/2020

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 23.-26.11.2020

01/12/2020

Európska lieková agentúra prijala dve žiadosti o podmienečnú registráciu vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19

18/11/2020

Antibiotická rezistencia: Čo môžem urobiť?

09/11/2020

Tecfidera® (dimetylfumarát): aktualizované odporúčania vzhľadom na výskyt prípadov progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie (PML) u pacientov s miernou lymfopéniou

05/11/2020

Závery zo stretnutia Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 26.-29.10.2020

05/11/2020

Gilenya (fingolimod) – aktualizované odporúčania na minimalizáciu rizika liekom indukovaného poškodenia pečene (DILI)

02/11/2020

#MedSafetyWeek 2020: Každé hlásenie sa počíta

30/10/2020

Esbriet (pirfenidón): Dôležitá aktualizácia informácií o bezpečnosti

30/10/2020

Fluórchinolóny na systémové a inhalačné použitie: riziko regurgitácie/insuficiencie srdcových chlopní

29/10/2020

Antigénové testy na plošné testovanie

21/10/2020

Testy na COVID-19: Otázky a odpovede

15/10/2020

SARAP Modul 1: Aktuálne informácie týkajúce sa MAH vyplývajúce z činností sekcie registrácie, kvality a inšpekcie. Overovanie bezpečnostných prvkov a hlásenie incidentov.

14/10/2020

Liekové riziko 56/2020

09/10/2020

Aktualizácia národnej databázy intervenčných klinických skúšaní

06/10/2020

Závery zo stretnutia výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) 28.9.-1.10.2020

01/10/2020

MP 135-2020 Metodický pokyn na podávanie žiadostí, kde SR-ŠÚKL vystupuje ako referenčný štát (RMS) 1

24/09/2020

Pozastavenie registrácie liekov s obsahom ranitidínu

22/09/2020

Odporučenie EMA na použitie dexametazónu na liečbu COVID-19

20/08/2020

Predĺženie prechodného obdobia pri uplatňovaní nariadenia o overovaní pravosti liekov

11/08/2020

TRISENOX (oxid arzenitý) – Riziko chýb v liečbe v dôsledku zavádzania koncentrácie 2 mg/ml

23/07/2020

Upozornenie na falošné samotesty na COVID-19

21/07/2020

Lieky obsahujúce depotné formy leuprorelínu: potreba prísneho dodržiavania pokynov na rekonštitúciu a podávanie s cieľom zníženia rizika chýb pri manipulácii, ktoré môžu viesť k nedostatočnej

03/07/2020

Európska lieková agentúra odporučila registráciu prvého lieku na COVID-19 - Aktualizácia

26/06/2020

Suboxone sublingválne tablety (buprenorfín/naloxón): nepresná informácia v Braillovom písme na HU/CZ/SK obale

25/06/2020

Európska lieková agentúra bude mať novú výkonnú riaditeľku

24/06/2020

Lessons learnt – skúsenosti získané po detekcii nitrózoamínov v liekoch

09/06/2020

EDQM a Európsky liekopis podporuje vývoj vakcíny proti COVID-19 – aktualizácia

29/05/2020

Zrušenie mimoriadnych opatrení Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

27/05/2020

Odporúčané opatrenia k podávaniu oxidu dusného/ekvimolárnych zmesí kyslíka a oxidu dusného pacientom s infekciou COVID-19

27/05/2020

Tolperizón sa má predpisovať iba dospelým pacientom na liečbu spasticity po mozgovej príhode

26/05/2020

Aktualizovaný postup pri podávaní žiadosti o zrušenie rozhodnutia registrácie liekov

26/05/2020

Mimoriadne opatrenia pre klinické skúšania v dôsledku COVID-19 2

18/05/2020

Tematický kurz SARAP – Modul 1 – Aktuálne informácie týkajúce sa MAH vyplývajúce z činností sekcie registrácie, kvality a inšpekcie. Overovanie bezpečnostných prvkov a hlásenie incidentov 1

13/05/2020

Liekové riziko 55/2020

12/05/2020

Zovudex 125 mg (brivudín): potenciálne fatálna toxicita fluoropyrimidínov v prípade podávania krátko pred alebo súčasne s brivudínom alebo do 4 týždňov po ukončení liečby brivudínom

07/05/2020

Typy testov používaných pri diagnostike ochorenia COVID-19

06/05/2020

DEPAKINE A DEPAKINE CHRONO 500 mg (valproát): Karta pre pacientku ako súčasť vonkajšieho obalu lieku a pripomenutie Programu prevencie tehotenstva

04/05/2020

Použitie hydroxychlorochínu (Plaquenil®) v súvislosti s ochorením COVID 19 – Riziko predĺženia QT intervalu a liekových interakcií

24/04/2020

ŠÚKL apeluje na nahlasovanie nežiaducich účinkov u pacientov s COVID-19. Pomôžete tak pri výskume liekov

24/04/2020

Nedostupnosť liekov v čase pandémie COVID-19

17/04/2020

Výkon inšpekcií počas pandémie COVID-19

16/04/2020

Aktualizované odporučenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k samotestom na COVID-19

16/04/2020

Informácia pre držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti – označenia v jazyku národnostných menšín

16/04/2020

Obmedzenia pri používaní cyproterónacetátu z dôvodu rizika meningiómu

09/04/2020

Odporučenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v súvislosti so samotestami na COVID-19

09/04/2020

Výročná správa za rok 2019

08/04/2020

Zmena znenia prílohy V

02/04/2020

5303

02/04/2020

COVID-19: Potenciálne lieky a vakcíny

01/04/2020

Mimoriadne Liekové riziko (COVID-19) 54/2020

30/03/2020

Usmernenie EMA a ŠÚKL k liečbe hypertenzie a ochorení srdca alebo obličiek liekmi ovplyvňujúcimi RAAS systém počas pandémie COVID-19

26/03/2020

Držitelia rozhodnutí o registrácii liekov majú zhodnotiť riziko prítomnosti nitrózoamínov

25/03/2020

COVID-19: Štátny ústav pre kontrolu liečiv varuje pred nákupom falšovaných liekov

25/03/2020

Opatrenie MZ SR týkajúce sa lieku Plaquenil

25/03/2020

Opatrenie MZ SR - Zákaz vývozu liekov, zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro

20/03/2020

Výzva na obmedzenie výdaja a predaja liekov

20/03/2020

Zastavenie používania ulipristalacetátu 5 mg (Esmya) na liečbu myómov maternice počas prehodnocovania rizika poškodenia pečene

18/03/2020

Stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k užívaniu liekov s obsahom ibuprofénu v súvislosti s COVID-19

18/03/2020

Možnosti podania žiadostí na Sekciu registrácie liekov

05/03/2020

Aktualizácia žiadosti o prevod registrácie

28/02/2020

Medzinárodný deň zriedkavých chorôb 1

26/02/2020

Zmeny pri centralizovaných liekoch

31/01/2020

Prechod do ďalšej fázy overovania bezpečnostných prvkov

09/01/2020

Postup pri podávaní žiadosti o zrušenie rozhodnutia registrácie lieku

02/01/2020

Aktualizovaný zoznam monografií Európskeho liekopisu (latinské, anglické a slovenské názvy)

30/12/2019

Liekové riziko 53/2019

19/12/2019

Referáty Topoľčany, Žilina, Košice a Zvolen – zmena miesta výkonu činnosti

18/12/2019

Liek Suboxone – Dovoz cudzojazyčných balení

09/12/2019

Informácie o prítomnosti nečistoty NDMA v niektorých liekoch s obsahom metformínu

25/11/2019

#MedSafetyWeek – Týždeň povedomia o hlásení nežiaducich účinkov liekov

18/11/2019

Budúcnosť antibiotík závisí od každého z nás

11/10/2019

Tematický kurz SARAP venovaný zmene výdaja liekov, edukačným materiálom a zdravotníckym pomôckam v zmysle novej legislatívy

26/09/2019

Oznam pre držiteľov o archivovaní edukačných materiálov po skončení povinnosti ich distribúcie

23/09/2019

Euthyrox (levotyroxín) tablety so zmeneným zložením pomocných látok: sledovanie pacientov prechádzajúcich na tablety so zmeneným zložením pomocných látok

19/09/2019

Stiahnutie liekov s obsahom ranitidínu

18/09/2019

Pokyny pre žiadateľov o súhlasné stanovisko k žiadosti o povolenie očkovacej kampane

16/09/2019

Metotrexát v indikácii autoimunitných ochorení: odporúčania pri podávaní metotrexátu pre vyvarovanie sa možných fatálnych následkov nesprávneho dávkovania

04/09/2019

Otvorenie nového klientskeho centra

03/09/2019

Vysvetlenie premedikácie s dexametazónom u pediatrických pacientov

27/08/2019

Gilenya (fingolimod) – nová kontraindikácia u gravidných žien a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu

27/08/2019

Dôležité informácie o liečivom prípravku Beriate

27/08/2019

Lieky na parenterálnu výživu: ochrana pred svetlom je nevyhnutná pre zníženie rizika závažných nežiaducich účinkov u predčasne narodených novorodencov

20/08/2019

Tematický kurz SARAP – Modul 2 – Zmena výdaja liekov (OTC/Rx) a edukačné materiály. Zdravotnícke pomôcky v zmysle novej legislatívy.

14/08/2019

LYNPARZA (olaparib): Riziko chýb v liečbe v súvislosti s novou liekovou formou

14/08/2019

Eliquis (apixabán) - písomná informácia lieku Eliquis 5 mg v balení Eliquis 2,5 mg

14/08/2019

Automatické prepojenie na databázu Európskej liekovej agentúry

29/07/2019

Obnovenie výroby očných liekov v Unimed Pharma

24/07/2019

Audit Európskeho riaditeľstva pre kvalitu liekov a zdravotnú starostlivosť v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv

12/07/2019

Dohoda EU-US Mutual Recognition Agreement o uznávaní inšpekcií správnej výrobnej praxe

11/07/2019

Alfanumerické kódy zdravotníckych pomôcok

05/07/2019

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil stiahnutie lieku Egilok 25 mg až z úrovne pacientov

06/06/2019

Tematický kurz SARAP venovaný novinkám z oblasti registrácie liekov v SR, implementácii FMD a skúsenosti z praxe po 9.2.2019

03/06/2019

Oznam o znižovaní administratívnej záťaže - výpis z registra trestov

28/09/2012

Všeobecné povinnosti výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov podľa Nariadenia EP a R(EÚ) 2017/745 o ZP (MDR)

29/02/2012

Zmena nariadenia (EÚ) 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro

eu-flag.png sk-flag.png